Nagroda za postępy w nauce

Regulamin przyznawania nagrody za znaczące postępy w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku.

Głównym założeniem nagrody jest zmotywowanie uczniów SP nr 24 do pracy nad własnym rozwojem oraz do osiągania coraz wyższych wyników w nauce.

Kryteria przyznawania nagrody za znaczące postępy w nauce.

 • Nagroda jest przyznawana uczniom Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku, którzy uzyskali największy przyrost średniej ocen.
 • W klasach pierwszych porównywana jest średnia ocen na koniec pierwszego i drugiego półrocza danego roku szkolnego.
 • W klasach drugich i trzecich porównywana jest średnia ocen uzyskanych na koniec poprzedniego i bieżącego roku szkolnego.
 • Na każdym poziomie edukacyjnym nagradzani są uczniowie z 3 najwyższymi przyrostami średniej.
 • Nagrodę mogą otrzymać uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowania.
 • Nagrody nie może otrzymać uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły oraz uczeń klasy pierwszej, który nie został klasyfikowany lub miał oceny niedostateczne w I semestrze danego roku szkolnego.

Procedura przyznawania nagrody za znaczące postępy w nauce.

 • Do czerwcowej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wychowawcy klas wskazują uczniów z trzema największymi przyrostami średniej w swojej klasie wychowawczej. Średnie ocen powinny być liczone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 • Dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje wyniki dydaktyczne podanych uczniów i wskazuje uczniów z najwyższymi przyrostami średniej na każdym poziomie edukacyjnym.
 • Efekty pracy komisji przedstawione są na podsumowującej radzie pedagogicznej w danym roku szkolnym.
 • Nagrody za znaczące postępy w nauce przyznaje rada pedagogiczna.
 • Nagrody za znaczące postępy w nauce wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony