Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-01-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Większość publikowanych filmów nie posiada napisów dla osób głuchych. Strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, na stronie mogą występować niedostępne tabele (brak wierszy nagówkowych), na stronie mogą występować dokumenty w postaci skanów, filmy nie mają napisów. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność (Word,OpenOffice).

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Placówka dołoży starań, aby poprawić w możliwie najkrótszym czasie jej dostępność cyfrową, administratorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-30. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-01-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Korolczuk, adres poczty elektronicznej korolczuk.marzena@sp24.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502636156. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7, 15-762 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp24@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: (85) 653-22-07

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Antoniuk Fabryczny, brak schodów pozwala na wejście dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście jest od strony placu i boiska szkolnego, również to wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście znajduje się od ulicy Rzemieślniczej przy nowej hali sportowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku hali sportowej jest dostęp do windy dla osb niepełnosprawnych z możliwością  wjazdu na pierwsze piętro do części dobudowanej wraz z halą sportową.

Nad żadnym wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz.

W placówce dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki) znajdują się w części od ulicy Rzemieślniczej przy hali sporotwej, w reszcie budynku nie ma takich dostosowań.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych, brak też audiodeskrypcji.
Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych z 2 wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia

Na stronie stosowane są:
- standardowe skróty klawiaturowe umożliwiające powiększanie liter,
- skala szarości,
- podświetlane linki,
- dokumenty w formacie PDF lub WORD,
- zdjęcia oraz filmy youtube z opisem.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony