Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW PRZY SP 24 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Kiluk Marta Przewodniczący
2. Misiuk Elwira Zastępca przewodniczącej
3. Machalski Bogdan Członek
4. Borowska Justyna Członek
5. Zalewska Agnieszka Członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rada Rodziców działa w oparciu o: Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Art. 83. 1. W szkołach i placówkach działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły.

Art. 84. 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6 mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rada Rodziców ustaliła składkę na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 70 zł.


DANE POSIADACZA RACHUNKU:
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
UL. ANTONIUK FABRYCZNY 5/7
15-762 BIAŁYSTOK

NUMER KONTA BANKOWEGO:     82 8769 0002 0393 2997 2000 0010
  

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony