COVID - 19

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 Z ODDZIAŁMI DWUJĘZYCZNYMI W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 obowiązująca od dnia 1 września 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych.
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).
6. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 5 sierpnia 2020 r.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białegostoku, uczniów uczęszczających do placówki oraz ich rodziców.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
3. Procedura określa działania dążące do zminimalizowania możliwości zakażenia.

§ 2.

PRACA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

1. Szkoła pracuje według ustalonego harmonogramu pracy: 6:45- 16:30.
2. Do Szkoły mają wstęp tylko zdrowi pracownicy szkoły, uczniowie oraz w wyjątkowych sytuacjach rodzice/ opiekunowie prawni.
3. Niedopuszczalne jest przyjście ucznia, pracownika, rodzica do szkoły, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej.
4. Uczniowie do budynku szkoły wchodzą:
a) klasy I - od strony ulicy Rzemieślniczej (główne wejście do bloku sportowego),
b) klasy II, IV, V - głównym wejściem od ulicy Antoniuk Fabryczny,
c) klasy III, VI, VII - wejściem od dziedzińca szkoły (od strony boiska szkolnego).
5. Uczniowie klas I przyprowadzani są na teren szkoły przez rodziców/ opiekunów prawnych. Rodzic / opiekun odprowadzający dziecko może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły (hol i szatnia hali sportowej), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem min. 1.5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1.5 m,
d) rodzic/ opiekun prawny wchodząc do szkoły ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli takich jak:
• osłona ust i nosa,
• dezynfekcja rąk.
6. Uczniowie klas II – VII wchodzą do budynku szkoły samodzielnie. Rodzice uczniów klas II-VII doprowadzają dziecko tylko do wejścia szkoły. Rodzic/ opiekun prawny nie może wejść do budynku szkoły.
7. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zalecane jest zasłonięcie ust i nos.
8. Uczniowie po dezynfekcji rąk bezpośrednio udają się do szatni, a następnie do wyznaczonej sali lekcyjnej/ świetlicy szkolnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej/ świetlicy uczeń może zdjąć maseczkę/przyłbicę.
9. Dopuszcza się, aby uczniowie pozostawali w salach lekcyjnych w czasie przerw pomiędzy poszczególnymi zajęciami, chyba że ze względów organizacyjnych muszą zmienić salę lekcyjną.
10. Przerwy dla uczniów klas IV – VII odbywają się według ustalonego harmonogramu.
11. Podczas przerw uczniowie kas IV – VII zachowują odstęp 1,5 m od innych osób oraz unikają skupisk z innymi osobami przebywającymi na terenie szkoły. Zalecane jest aby uczniowie mieli również zasłonięte usta i nos. W czasie przerw uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły i boisku szklonym.
12. Nauczyciel w klasach I - III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
13. Uczniowie korzystają z własnych zestawów podręczników i przyborów szkolnych. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
14. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
a) częste mycie rąk,
b) ochrona podczas kichania i kaszlu,
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
d) wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
e) częste dezynfekowanie klamek i innych powierzchni wspólnych.
15. Uczniowie nie mogą wnosić na teren szkoły zabawek ani żadnych przedmiotów oprócz pomocy dydaktycznych.
16. Odzież wierzchnią oraz obuwie zamienne uczeń pozostawia w szatni szkolnej (obuwie obowiązkowo schowane w worku).
17. Obiady na stołówce szkolnej sukcesywnie wydawane są w godzinach 11:15 – 14:00.
18. Obiady będą wydawane zmianowo według ustalonego harmonogramu przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.
19. Odbiór uczniów ze szkoły:
a) uczniowie klas I – rodzic/ opiekun prawny/ osoba upoważniona odbiera dziecko ze szkoły od strony ul. Rzemieślniczej, główne wejście na halę sportową. Rodzic/ opiekun prawny/ osoba upoważniona przed wejściem na teren szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce i zasłania usta i nos. Po zakończeniu zajęć dziecko przekazywane jest przez pracownika szkoły do rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej.
b) uczniowie klas II - rodzic/ opiekun prawny/ osoba upoważniona odbiera dziecko od ulicy Antoniuk Fabryczny- główne wejście szkoły, nie wchodzą do budynku szkoły.
Po zakończeniu zajęć dziecko przekazywane jest przez pracownika szkoły do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej. Rodzic / opiekun prawny/ osoba upoważniona zachowuje odstęp na zewnątrz budynku szkoły 1,5 m od innych osób oraz unika skupisk z innymi osobami.
c) uczniowie klas III - rodzic/ opiekun prawny/ osoba upoważniona odbiera dziecko od strony dziedzińca szkoły, nie wchodzą do budynku szkoły. Po zakończeniu zajęć dziecko przekazywane jest przez pracownika szkoły do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej. Rodzic / opiekun prawny/ osoba upoważniona zachowuje odstęp na zewnątrz budynku szkoły 1,5 m od innych osób oraz unika skupisk z innymi osobami.
d) uczniowie klas IV-VII opuszczają szkołę samodzielnie:
• klasy IV i V - głównym wejściem od ulicy Antoniuk Fabryczny,
• klasy VI i VII - wejściem od dziedzińca szkoły (od strony boiska szkolnego).
20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch świetlicach szkolnych. W razie potrzeby będą się odbywały w innych salach dydaktycznych.
21. Odbiór uczniów ze świetlicy szkolnej: rodzic/ opiekun prawny/ osoba upoważniona odbiera dziecko ze świetlicy szkolnej od strony ul. Rzemieślniczej, główne wejście na halę sportową. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły. Tylko rodzice uczniów klas I mogą wejść na teren szkoły (hol i szatnia przy hali sportowej). Po zakończeniu zajęć świetlicowych dziecko przekazywane jest przez pracownika szkoły do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej.
22. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
23. Nauczanie na odległość (zdalne) lub nauczanie hybrydowe, może odbywać się w następujących przypadkach:
a) w przypadku ogłoszenia przez Ministra Edukacji Narodowej zamknięcia szkół z powodu pandemii lub na podstawie decyzji Dyrektora szkoły podjętej w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po konsultacji z Organem Prowadzącym – będzie prowadzone nauczanie na odległość (zdalne).
b) w przypadku uczniów nieobecnych w szkole z powodu kwarantanny lub uczniów z chorobami przewlekłymi, dla których lekarz specjalista nie wystawił zaświadczenia potwierdzającego możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnych może być wprowadzone nauczanie hybrydowe, prowadzone przez nauczycieli ze szkoły.
24. W każdym z opisanych powyżej przypadków potrzebna jest odrębna decyzja Dyrektora szkoły podjętej w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego i po konsultacji z Organem Prowadzącym.
25. Nauczanie na odległość będzie realizowane w formie transmisji zajęć lekcyjnych prowadzonych w szkole do uczniów nieobecnych z wykorzystaniem platformy GSuite, dziennika Librus i innych narzędzi informatycznych.
26. Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z aktualnym planem lekcji.

§ 3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

1. Dyrektor dostosowuje niniejsze procedury do miejscowych warunków, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi MEN, GIS i MZ w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego.
2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom życia szkolnego (m. in. zaopatrzenie w odpowiednie środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej).
3. Przy wejściu do szkoły umieszcza płyn dezynfekujący, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci oraz zakładania i bezpiecznego użytkowania oraz zdejmowania rękawiczek i maseczek.
4. Monitoruje codzienną prace pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szczególności w zakresie:
a) dezynfekcji powierzchni dotykowych,
b) dezynfekcji zabawek, przyborów sportowych (np. piłki, skakanki),
c) usunięcia przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki).
5. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy.
6. Wyłącza źródełka lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, uczniowie mogą z nich korzystać tylko pod nadzorem nauczyciela.
7. Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, wprowadza zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczania pracowników (odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji, dystans społeczny).
8. Organizuje zmianowe wydawanie posiłków.
9. Organizuje na terenie placówki tzw. izolatorium – miejsce, w którym będą izolowane osoby wykazujące niepokojące objawy chorobowe sugerujące zakażenie koronawirusem.
10. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, odsuwa pracownika od pracy oraz powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku (tel. 85 73 25 236).
11. W przypadku korzystania przez uczniów z urządzeń terenowych, sprawdza czy sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zabezpiecza go przed używaniem.
12. Wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury uczniom i pracownikom szkoły u których stwierdzono objawy sugerujące zakażenie koronawirusem.
13. Odpowiada za postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zagrożenia epidemicznego.
14. Informuje rodziców o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły.

§ 4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), pracownik placówki decyzją lekarza nie przychodzi do pracy i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
3. Do placówki wszyscy pracownicy wchodzą wyznaczonym wejściem i wychodzą z niego wyznaczonym wyjściem.
4. Pracownicy bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją (instrukcje powinny być umieszczone w widocznych miejscach w placówce).
5. Pracownicy nie przemieszczają się po placówce bez uzasadnionej potrzeby.
6. Pracownicy pedagogiczni:
a) pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu z wyznaczonymi grupami uczniów,
b) wyjaśniają uczniom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem,
c) instruują uczniów, pokazują techniki prawidłowego mycia rąk według instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce,
d) przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść na plac zabaw lub szkolne boiska,
e) przestrzegają zasad korzystania z placu zabaw, szkolnych boisk przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi,
f) unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub na placu zabaw i boisku szkolnym,
g) wietrzą sale, w których pracują,
h) organizują przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.,
i) dbają o usunięcie z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany,
j) zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra,
k) podczas lekcji zachowują szczególną ostrożność w kontaktach z uczniami. Dążą do zachowania dystansu społecznego. Sami decydują czy i w jaki sposób mają się zabezpieczyć podczas prowadzonych zajęć.
l) nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw obowiązkowo zasłaniają usta i nos. Zwracaj uwagę na zachowanie dystansu społecznego i zabezpieczeniu ust i nosa uczniów klas IV-VII.
m) nauczyciel może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami, proponując zajęcia z zachowaniem dystansu społecznego,
n) odpowiadają za odizolowanie ucznia, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19.
7. Pracownicy obsługi i administracji:
a) pracują, zachowując szczególną ostrożność i zasady bezpieczeństwa,
b) stosują środki higieny osobistej (fartuchy, maseczki, rękawiczki),
c) wykonują zadania, utrzymując odległość 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy,
d) ograniczają kontakt z uczniami oraz nauczycielami,
e) wietrzą pomieszczenia, w których pracują,
f) powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie i starannie dezynfekują środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem,
g) wszystkie obszary często używane (np. toalety, ciągi komunikacyjne), regularnie i starannie sprzątają z użyciem wody z detergentem oraz środka dezynfekującego,
h) po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego, zmywalni i obieralni,
i) tylko intendentka ma wstęp do magazynu, dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców, zwracając uwagę na ubiór dostawcy: fartuch, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu; dostawca nie wchodzi na teren placówki, towar zaś zostawia przed drzwiami placówki.


§ 5.


OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi na terenie placówki.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
3. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły.
4. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura 38oC i wyżej – mierzona termometrem bezdotykowym, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
5. Uczniowie przewlekle chorzy mogą uczestniczyć w zajęciach szkolnych po uprzednim przedstawieniu opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.
6. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki.
7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
a) zmierzenia dziecku temperatury przed jego wyjściem do szkoły,
b) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do placówki,
c) systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,
d) zapewnienia dziecku maseczki.


§ 6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym rodzice/opiekunowie prawni zostają zapoznani w dniu złożenia deklaracji, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
2. Procedura obowiązuje w równym stopniu wszystkich rodziców/opiekunów prawnych
oraz wszystkich pracowników szkoły.
3. W przypadku ucznia, u którego zaobserwowano objawy chorobowe np. temperatura 38oC i powyżej katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe lub które samo zgłasza złe samopoczucie, stosuje się następujący tryb postępowania:
a) nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
b) nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych o stwierdzeniu objawów chorobowych,
c) wyznaczony przez dyrektora pracownik zabezpiecza się za pomocą fartucha ochronnego, maski ochronnej, rękawiczek i bezzwłocznie izoluje ucznia w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole oraz pozostaje z nim, utrzymując min. dwumetrowy dystans.
5. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w ciągu 90 minut.
6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi lub jeżeli rodzic/opiekun prawny nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, nauczyciel informuje o powyższym fakcie dyrektora.
7. Dyrektor zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Białymstoku oraz Organ Prowadzący: Departament Edukacji w Białymstoku, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 85 7325236, w celu ustalenia dalszych działań.
8. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia COVID-19, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.
9. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, stosuje się następujący tryb postępowania:
a) pracownik zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do izolatorium,
b) dyrektor wyznacza pracownika do pomocy osobie odizolowanej, który przed przystąpieniem do działań zakłada fartuch ochronny, maskę ochronną, rękawiczki,
c) pracownik wyznaczony do pomocy oraz osoba odizolowana utrzymują między sobą min. dwumetrowy dystans,
d) dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedura zapewnienia bezpieczeństwa obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku w okresie pandemii COVID-19 wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i obowiązuje do czasu zakończenia pandemii COVID-19.
2. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok
tel. 85 6532207
e-mail: sp24@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony